Svi tekstovi na www.medoka.hr mogu se koristiti uz isključivu dozvolu Medoke doo.

 

E-mail adrese i drugi osobni podaci koji se koriste u korespondenciji s Medokom doo koristit će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.).